Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden huur en leen fietsen

Onderstaande tekst is tevens van toepassing voor de mensen die zonder betaling een fiets van ons te leen krijgen.

1 .De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
2.De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object aan de verhuurder voldoen. 
3.Schade die is ontstaan en/of verergerd: a. met toestemming van de huurder en/of een andere belanghebbende; b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid; c. en/of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de huurder en/of een andere belanghebbende;
Indien de huurder in geval van diefstal geen fietssleutel en proces-verbaal van diefstalaangifte kan overleggen.
4.De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
5.Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 20,- voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht. Daarnaast kan de verhuurder een vergoeding in rekening brengen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.
5.Te allen tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
6.Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
7.De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.
8.De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
9.Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
10.Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
.De trottoirbanden op en af te rijden.
.Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
.Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

 

Algemene voorwaarden BOVAG koop/reparatie en onderhoud

 

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2022.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond
en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:
- tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen
(waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met
zijspan; - de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom- of snor-)fiets/
scooter/motorfiets genoemd; - de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
tweewieler, onderdelen of accessoires; - de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van BOVAG Fietsbedrijven/
Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe
of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot
een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert
of laat uitvoeren;
- de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat
met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van
werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde
tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een
defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te
helpen;
- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die
noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten
in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn
opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval
de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar
de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende
tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de
aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief
bpm;
- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de
consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de
tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
- schriftelijk: in geschrift of elektronisch
- de garantie:
a. de wettelijke garantie als bedoeld in art. 7:17 Burgerlijk Wetboek;
b. de fabrieks- of importeursgarantie op tweewielers, onderdelen en accessoires
(zie art. 15 lid 2);
c. de BOVAG Aankoopgarantie op een gebruikte tweewieler zoals omschreven in art. 15
lid 3 en 4 en het BOVAG Garantiebewijs dat door de verkoper kan worden verstrekt;
d. de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op werkzaamheden.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten
die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
KOOP
Artikel 2 - Het aanbod
1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld
van de algemene voorwaarden.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus
de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer.
De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden
onderdeel of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is
inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of
accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn.
Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.
Artikel 3 - De overeenkomst
De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een
kopie van.
Artikel 4 - De inhoud van de overeenkomst
1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:
- de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer
en e-mailadres;
- de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires
- de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of
accessoires;
- de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs
is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of
een niet-vaste prijs is; of:
- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
- de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals
de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de
garantiebepalingen van deze derde;
- de wijze van betaling;
- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen
leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in
ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.
2. Ondernemer vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische fiets:
- een redelijke indicatie van de vervangingskosten van de accu ten tijde van de koop
- en een redelijke indicatie van de levensduur en actieradius van de accu ten tijde van
de koop.
De daadwerkelijke levensduur en actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van
factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en
correct opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius
merkbaar af.
Artikel 5 - Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen
nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in
een heffing door de overheid. In ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting
of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast
overeengekomen prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een
wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of
valutakoersen. De ondernemer brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte
van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de
overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van
een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook
wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde
termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een
wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend. 5. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden
doorberekend.
Artikel 6 - Het risico voor de tweewieler
1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de
consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.
2. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de
ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.
Artikel 7 - Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is
verstreken. 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst
schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf
de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de
ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze
termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim. 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: - als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;
- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de
omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de
consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire
nodig is voor een speciale gelegenheid.
Artikel 8 - Gevolgen van verzuim
1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de
overeenkomst ontbinden. 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de ondernemer
een beroep kan doen op overmacht.
Artikel 9 - Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in
verzuim is. 2. Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in
te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is
vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of accessoire,
tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de
consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument
schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen.
De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 10 - Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De
ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave
en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben
afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een
verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer
de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige
tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn.
Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij
een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het
moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn
afgerond, moeten wel worden betaald.
4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te
worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het
werk wél afgerond zal zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een
redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.
Artikel 11 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 12 - Stallingskosten
1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht
heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding
voor stallingkosten in rekening brengen
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in
rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer
een redelijke vergoeding rekenen.
Artikel 13 - Retentierecht
1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of
accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire
pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden
of andere kosten heeft betaald.
2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers
genoemd in artikel 22, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende)
zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de
Geschillencommissie.
Artikel 14 - Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die
na het vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en
een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer
weigeren de onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden
de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de
consument een vergoeding hiervoor krijgt.
GARANTIE
Artikel 15 - Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires
1. De consument heeft -naast de BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie zoals bedoeld
in artikel 16, de BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 3 en lid 4 en
het BOVAG Garantiebewijs en/of de fabrieks- en importeursgarantie zoals bedoeld in
artikel 15 lid 2- ook altijd wettelijke garantie.
2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur
fabrieksgarantie.
3. Garantie op gebruikte tweewielers: twaalf maanden.
Naast de wettelijke garantie verleent de ondernemer minimaal twaalf maanden
BOVAG Aankoopgarantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard
af te zien van BOVAG Aankoopgarantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde
minimum aankoopbedragen, zie lid 4.
4. Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste
de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn. Het
aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de
oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal €3000,- bedragen.
Het aankoopbedrag van een gebruikte fiets moet €250,- of meer bedragen.
5. Bij vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en in lid 3 en lid 4 en
het BOVAG Garantiebewijs is de consument niet gehouden te betalen voor normaal
gebruik van het vervangen product in de periode voor de vervanging. Tijdens reparatie
of vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en in lid 3 en lid 4 en
het BOVAG Garantiebewijs zorgt de verkoper/reparateur ook voor een passende
oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit BOVAG Aankoopgarantie verstrekt.
Gebreken die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet
onder de BOVAG Aankoopgarantie, tenzij de consument aantoont dat de gebreken niet
zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder
goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.
Artikel 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel,
accessoire
1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door
hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd
met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/
snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden
na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of
accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten
goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motorfietsen, onderdelen of accessoires garandeert de ondernemer hetzelfde, maar dan
gedurende zes maanden.
3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:
a. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om
defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de
fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht,
dan geldt deze garantie niet.
b. Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of
accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze
garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/
onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft
geëist. Wanneer de consument van de ondernemer bepaalde methodes om
werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de
consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had
willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen,
materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van
de consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid
tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
c. Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan de tweewieler,
onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
d. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij
problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of
accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden
redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een
beroep op garantie kan doen.
e. Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de
door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op
te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in
lid 4 zich voordoet.
f. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden
tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument - tenzij de situatie uit
lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden.
De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde
niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler,
dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
4. Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot
herstel van de herstelde of onderhouden tweewieler is. De noodsituatie moet zich
dan wel op een locatie voordoen die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van
de ondernemer. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de
consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte
tweewieleronderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander
bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG, tenzij er geen BOVAG lid in de
buurt is en consument en ondernemer hebben afgesproken dat
deze eis kon worden losgelaten. Treedt de noodsituatie op buiten
de landsgrenzen van Nederland en is de tweewieler door een in
het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de
kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het
prijspeil zoals dit in het bedrijf van de ondernemer geldt.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 - Betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de
bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het
moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of
accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden. 2. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald
hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de
betalingstermijn één maand. 3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een
kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen
veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag
alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de
ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is
gelijk aan de wettelijke rente.
5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke
kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan
kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler
De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de
consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft
betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten
tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn
kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de
gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren.
Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.
Artikel 19 - Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten
tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.
Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten
verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden
dan in aanvulling op en in afwijking van deze algemene voorwaarden.
Artikel 20 - Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene
voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk
zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een
ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.
Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en
onderhoudsgarantie zijn ongeldig.
Artikel 21 - Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler of
over de uitvoering van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie moet daarmee
eerst naar de ondernemer gaan.
2. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling
door de ondernemer geldt het volgende: de consument kan een geschil binnen zes
weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging
zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van
BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 65 95 395. Deze
bemiddelingsregeling is op klachten over de verkoop van een gebruikte tweewieler
van toepassing. De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG
Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 15. De consument kan er natuurlijk ook voor
kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Als consument wel een
beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur op een nieuwe tweewieler,
onderdelen of accessoires afgegeven garantie, is een beroep op BOVAG bemiddeling
niet mogelijk.
Artikel 22 - Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot
stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de ondernemer het
voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46 2591 XR te
Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil
naar de rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van
BOVAG Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zij geldt ook alleen bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, onderdeel of
accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de
fabrikant of importeur van de tweewieler, onderdeel of accessoire afgegeven garantie;
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij de
consument niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie.
De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder
zijn dan de helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De
koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan €250,-.
Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de
oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal €3000,- bedragen;
c. de overeenkomst waarop de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde
BOVAG-reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de
ondernemer heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig
worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan
kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de
geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om
een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter
marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere
door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm. Van een geschil is sprake
nadat de klachtafhandeling door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van
BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak in de vorm van een bindend
advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter
kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen
consument en het BOVAG lid.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers moet
de consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers kan niet meer door een
rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn
verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
Artikel 23 - Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter
niet het geval als de ondernemer besluit het bindend advies binnen twee maanden ter
toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend
verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden.
De garantstelling geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn
vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €450,-
zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te
bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de consument
overgedragen.
BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties,
voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling
klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele
depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om
de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de
ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert
wel een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit als het faillissement of de surseance
is uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft
voldaan aan de innamevereisten.
Artikel 24 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de
opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de
ondernemer:
- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn
garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
- de consument optimale service verlenen;
- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en
hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van
direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de ondernemer aan te
tekenen verzet gehonoreerd.
Artikel 25 - Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

Privacybeleid

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website;

• je e-mailadres als je dit aan ons communiceert;

• je e-mailadres als je deelneemt aan discussieforums;

• de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt;

• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

• om de inhoud van onze website te verbeteren;

• om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert; dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

• om je voorkeuren te registreren;

• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst;

• om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

• om je bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die je zouden kunnen interesseren;

• om je vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij je volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden;

• om ervoor te zorgen dat je niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt;

• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

info@depoortertweewielers.nl

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren. Als je wenst dat je e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Daarnaast maken wij in onze commerciële e-mails gebruik van zogeheten ‘tracking-pixels’. Aan de hand van deze pixel kunnen wij zien of een em-mail gelezen wordt en aan de hand daarvan kunnen wij toekomstige mailings beter aan je wensen aanpassen.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web je postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met je opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl .

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Over social media

Op depoortertweewielers.nl tref je zogenaamde buttons waarmee je pagina’s kunt delen of promoten via de diverse social media, zoals Facebook, Google+, Twitter en Instagram. Ieder sociaal netwerk heeft zelf de code aangeleverd voor deze knoppen. Deze codes plaatsen een cookie.

In de privacy statements van Facebook Google+ ,  Twitter  en Instagram  kun je lezen wat zij doen met de persoonsgegevens die deze codes verwerken.

Bij depoortertweewielers.nl is het mogelijk je te registreren door gebruik te maken van je bestaande Facebook-, Google+- of Twitter-account. Bij registratie wordt toestemming gevraagd om keesdemooij.nl inzicht te geven in enkele gegevens en functionaliteiten verbonden aan de betreffende account. Hierop zijn de privacy-voorwaarden van Facebook Google+  of  Twitter van toepassing.

 

Gegevens verkregen bij prijsvragen op Facebook of Twitter worden enkel gebruikt voor het kunnen contacteren van de prijswinnaar(s).

Review Policy

Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij de software van 5-sterrenspecialist en conformeren wij ons aan de richtlijnen van het onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk een product gekocht hebben of een service-ervaring gehad hebben, worden uitgenodigd om een review te geven via 5-sterrenspecialist. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van 5-sterrenspecialist kun je via deze link terugvinden https://www.5sterrenspecialist.nl/richtlijnen-voor-klantbeoordelingen

 

 

 

 
Terug
Deel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  8.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
Dinsdag:  8.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  8.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
Vrijdag:  8.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
Zaterdag:  8.30 - 12.00 / 13.00 - 14.30
Zondag:  Gesloten
 
Alle zon- en feestdagen gesloten.

Vanaf 13-07-2024 t/m 31-07-2024 gesloten i.v.m. zomervakantie

Afwijkende dagen
23 juni 2024 (7 wonderen route verhuur mogelijk):   Gesloten


Contactgegevens

Facebook